1% felajánlás

Korszerűbb Általános Iskoláért Alapítvány

Adószám: 18403226-1-05

Bankszámlaszám: 10200139-27019489-00000000

Tisztelt Szülők!

Kérjük Önöket, hogy támogassák iskolánkat oktatási, - nevelési céljaink elérésében azzal, hogy adóbevalláskor alapítványunknak ajánlják fel az adójuk
1 %-át.

Az így befolyt összeg lehetőséget biztosít számunkra a tárgyi feltételek javítására, tanítványaink motiválására, segítésére.

Köszönettel:

az alapítvány kuratóriuma

Étkeztetéssel kapcsolatos telefonszám:

      +36-46-500-068

Eseménynaptár 2021/2022

A 2021/2022-es tanév aktuális eseménynaptára megtekinthető itt.

Elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézésselkapcsolatos tudnivalók megtekinthetők itt.

Étlap

Iskolapszichológus

Iskolánkban Kovács-Polyák Anetta pszichológus az alábbi időpontokban tart fogadóórát:

minden páros héten szerda 8:00 - 12:00

Kérjük minden esetben telefonon egyeztessen időpontot a 06-46/506-257-es telefonszámon!

E-napló

Étkezés befizetésének számlaszáma

SZÁMLASZÁM: 10700086-67733123-53300005

(A megjegyzés rovatba fel kell tüntetni a gyermek nevét, osztályát és a térítési díjról szóló számla sorszámát)

Facebook

 

Ifjúsági mentálhigiénés szolgálat

Görömbölyi Tagiskola weblapja

Támogatás

Az iskola honlapjának tárhelyét és domain nevét Szak Endre, Szak Lénárd (2.a) és Szak Bernadett (6.b) tanulók édesapja biztosítja.

 

„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk, mint az, ahogyan tanítjuk.
A tanultak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer
Szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad"
(Eötvös József)

 

A Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola 1962-től, azaz megalakulásától kezdve jelentős szerepet tölt be Miskolc város oktatási, kulturális és sport életében. A belváros közelében, kulturált, rendezett, családi házakkal körülvett területen helyezkedik el. Adottságaink ideálisak a 16 tanulócsoportos oktatási formulára. Mindig is erősségeink között tartottuk számon, hogy az évfolyamonkénti két osztály jó lehetőséget nyújt a családias, meghitt, nyugodt légkör kialakítására, hiszen minden pedagógus szinte ismer minden tanulót, valamint az évfolyamok között is szoros, baráti légkör alakul ki a mindennapok során. 
Falaink között számtalan olyan diák nevelkedett, aki az itt megszerzett alapokra építkezve, tudását szüntelen elmélyítve, ismereteit gyarapítva olyan fiatallá vált, aki számára a műveltség alapvető szükséglet. Az itt kialakított belső igény hatására tanítványaink zöme a kultúrát befogadó és művelő, a sportot kedvelő, edzett emberré válik.
Vezetőként kollégáimmal mindig egy nyitott, erkölcsös emberi értékeket közvetítő iskola megvalósításán fáradoztam, aminek a középpontjában a gyermeki személyiség állt és áll.
A jövőben is ezen a megkezdett úton szeretnék haladni, szem előtt tartva azt, hogy az oktató-nevelő munka akkor valósul meg eredményesen, ha a gyermek-szülő-pedagógus hármas egysége harmonikusan, egymást kiegészítve, támogatva jelenik meg a mindennapi munkánkban. Fontos feladatomnak tartom a Szilágyi egyéni arculatának ápolását, a jó hagyományok megőrzését, fejlesztését épp úgy, mint új, értékes programok, módszerek kialakítását, meghonosítását a rám bízott intézményekben.
Több éves vezetői tapasztalatomra építve, mindkét intézmény helyi hagyományait ismerve, az adott személyi feltételek alapján, a tárgyi feltételek, eszközök fejlesztésével szeretném munkámat megtervezni, sikeresen folytatni. Kiemelten arra törekszem, hogy az iskolák nevelőtestületeivel, a szülői házzal és a fenntartóval továbbra is korrekt, a kölcsönös bizalmon alapuló munkakapcsolatot alakítsak ki, ennek szellemében együttműködve irányítani az oktatási-nevelési folyamatot.
Az iskola szakos ellátottsága 100%-os. A nevelőtestület életkor szerinti összetétele jónak mondható. A kollégák szakmai elhivatottsággal, töretlen hittel végzik munkájukat, szeretnek és tudnak is dolgozni, képesek időről-időre megújulni, feltöltődni. A számok, betűk megtanítása, a tantervi ismeretek átadása részünkről még csak egy elégséges feladat. Személyes kisugárzással és példamutatással kell diákjainkat megtanítani arra, hogy különbséget tudjanak tenni a jó és a rossz, az igaz és a hamis, a szép és a rút között. Mindennapi munkánkhoz sok erőt ad az is, hogy folyamatosan tapasztaljuk a külső és belső megelégedettséget, a szülők és a gyerekek dicséretét, szeretetét.
Milyen jó lenne, ha az élet sok más területén ennyi is elég lenne a becsület, a hitelesség megőrzéséhez, az emberi kapcsolatok őszinteségéhez!
Mára mindenkiben tudatosult, hogy a szakmai önállósodás, a megnövekedett nevelői mozgástér elképzelhetetlen a szakmai igényesség és felelősségvállalás nélkül. Az önképzés iránti belső igény elengedhetetlen feltétele annak, hogy valakiből tudatos, jó vezető, pedagógus váljon, mint ahogy nagyon fontos tényező az aktív cselekvés, a gyors reagálás, a kezdeményező képesség is.
Nagyon lényeges a vezető külső és belső nyitottsága minden területen. Ez az információk megszerzésétől azok tisztességes felhasználásán át, a másokkal való együttműködés előnyeinek kihasználásán keresztül, egészen az iskola menedzselésének megszervezéséig, a külső pénzforrások felkutatásáig, pályázati források kihasználásáig tart.
Természetesen mindezek mellett a vezető nem feledkezhet meg arról sem, hogy az intézmény pedagógiai munkájának is a felelőse, irányítója. Ebből következik, hogy mindaddig, amíg a klasszikus értelemben véve létezik iskola, a vezető cselekedeteiben elválaszthatatlan egységben kell megjelennie a pedagógusi, ezen belül is a fiskális szemléletnek, mely a pedagógiai folyamatot irányítja. Ezen túl rendelkeznie kell olyan képességekkel, készségekkel, melyek segítségével az elhivatottság mellett a tehetség is meg legyen benne, hogy képviselni tudja tanári karát diákjait, , intézményét egyaránt.
Ahhoz, hogy az iskola igazgatója” jó gazdája” legyen iskolájának, mindenekelőtt egy belső önkontrolra van szüksége. Vagyis megpróbálni úgy felépítenie saját életét, hogy azt minden területen harmónia hassa át. Az örökös elkeseredésre hajlamos, környezetével diszharmóniában élő ember nem alkalmas vezetői, pedagógusi feladatok ellátására. Aki képes a boldogság folyamatos megélésére és gyakorlására, az az ember rendszerint annak kisugárzását is szinte öntudatlanul gyakorolja - és ez rendkívül fontos tulajdonság. Az az iskola, ahol a gyermek nem éli meg a boldogság, az öröm, a szeretet élményét, nem tudja betölteni alapvető feladatát és egy bizonyos idő elteltével rideg, lélektelen élettérré változik, az oktatási-nevelési folyamat összes szereplője számára. Az igazgató személyes harmóniája így válik áttételesen ugyan, mégis meghatározó feltételévé a jó iskolának.
Vezetői munkám során mindig az iskolám addig elért jó eredményeit tartottam szem előtt. Ez volt az a biztos alap, amely segített abban, hogy a szüntelen kihívásokra megfelelő választ tudjak adni, illetve tantestületem, amellyel szorosan együttműködve valósítottuk meg célkitűzéseinket.
Tervszerűség, demokratizmus, emberközpontúság, továbbra is vallom e három legfontosabb vezetői ismérv szükségességét.
A megváltozott környezet, az iskolai élet demokratizmusa nemcsak a vezetésen múlik, lényeges szempont az is, hogy a kisebb közösségek is felelősek azért, hogy mennyire veszik kézbe saját munkájuk tervezését, szervezését, mennyire élnek a demokrácia, illetve a saját szakmai szabadságukkal.
Kollégáimmal a jövőben is olyan munkakapcsolatra törekszem, ahogyan eddig is tettem, amelyben az alapvető helyet a hivatástudat, diákjaink szeretete, az emberi-tanári tisztesség, nem pedig a hatalmi függőség foglalja el. A vezető mindig találja meg a jó szót, az elismerést, a szükséges segítségnyújtást.
Igazgatói munkám során továbbra is legfontosabb célom a harmonikus vezetési és oktatási-nevelési struktúra megőrzése, melyben az alulról, illetve felülről megnyilvánuló kezdeményezések mindig megtalálják a közös hangot, szem előtt tartva az iskolai közösség valamennyi résztvevőjének boldogulását.

 Pataki Sándor